Orienteringsskrivelse Februar 2018

Kære Medlemmer

Bestyrelsen har besluttet at generalforsamlingen afholdes tirsdag den 3. april. Kl. 18.30, Sognegården v/Ågerup Kirke, Ågerupvej 34 A, 4000 Roskilde. Vel mødt

Bestyrelsen bekendtgør hermed at arbejdsdage for 2018
afholdes den 5. maj og den 6. oktober.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Tofteengen

Orienteringsskrivelse December 2017

Der er problemer med manglende lys fra gadelamper samt fra pullerter langs stierne. Gadelamperne på Tofteengen etape 1 og 2 samt pullertlamper langs stierne er efterhånden 4 år gamle. Brændetiden for lyskilderne er op til 20.000 timer, og det er det vi ser konsekvenserne af nu. Der er desværre lang ventetid på at få elektriker til at skifte lyskilder i lamperne, og på grund af denne situation, har bestyrelsen undtagelsesvis valgt at foretage udskiftningen af lyskilderne i pullertlamperne langs stierne på egen hånd. For Tofteengen etape 3, Søeengen og Bakkeengen er det udstykker som indtil videre står for vedligehold og reparation af samtlige lamper.

Grundejerforeningens bestyrelse har valgt, at tilbyde grundejere betaling af grundejerforeningsbidrag via betalingsservice (Tilmeld HER). Alle grundejere har modtaget e-mail vedr. tilmelding til betalingsservice. Kontakt venligst bestyrelsen via bestyrelsen@toftenengen.com i tilfælde af fejl eller mangler ifbm. betalingsservice.

Roskilde kommune har ved beslutning på byrådsmøde (http://roskilde.dk/dagsorden-og-referat/moeder/byraadet-21-12-2016-kl-1700) vedtaget optagelse af hovedstien, som er anlagt mellem Ågerupvej og Kildemosestien som offentlig. Det betyder at kommunen har overtaget drift og vedligeholdelse af denne sti inklusiv drift af vejbelysning og vintervedligeholdelse. Bestyrelsen forestår alene vintervedligeholdelse af boligveje. Den nye vintervedligeholdelsesplan har bestyrelsen haft i udbud og ny entreprenør er valgt.

Bestyrelsen vil gerne benytte denne lejlighed til at ønske alle grundejere og deres familier en glædelig jul og godt nytår.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Tofteengen

Orienteringsskrivelse 14. juni 2017

Kære medlemmer

Bestyrelsen er blevet gjort bekendt med at grundejere på udstykningens nyeste etape ikke er informeret om tidsplanen for etablering af kantsten, gadebelysning og parkeringspladser. Tidsplanen er som følgende:

Opsætning af mandskabsskure, 7. juni 2017
Opgravning til kantsten, 8.-23. juni 2017
Sætning af kantsten, 13.-30. juni 2017
Opsætning af gadelamper, 19.-23. juni 2017
P pladser med græsarmering, 27. juni – 5 juli 2017
Muld i rabatter og græssåning, 1.-10. juli 2017
Asfalt kantfyldning, 26. juni – 4 juli 2017
Asfalt slidlag, 10.-12. juli 2017

Husk venligst at I som grundejere selv skal sørge for oprydning af jeres byggematerialer, jordbunker og andet affald placeret i rabatter, på parkeringspladser og på de grønne områder. Det gælder selvfølgelig for grundejere på hele Tofteengen, Bakkeengen og Søengen. Har man som grundejere udøvet skade på græs, rabat, kantsten, lamper m.m. som tilhører grundejerforeningen er det pågældende grundejers pligt at udbedre skaderne og oplyse bestyrelsen om udbedringens varighed og indhold via e-mail. Tak.

Husk også at indkørsler skal etableres efter følgende retningslinjer vedtaget på generalforsamling den 14. april 2014:http://tofteengen.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Retningslinjer_overkoersler_gangstier.pdf og anmeldes til kommunen.

Ved generalforsamlingen den 19. april 2017 blev det indstillet at bestyrelsen skulle kontakte kommunen ifbm. uoverensstemmelser mellem terrænreguleringer på udstykningen og lokalplanerne. Repræsentanter fra bestyrelsen har afholdt møde med Miljø og Byggesag den 9. juni 2017.
Forvaltningen har foretaget syn af området dels i juni 2015 og senest to gange i marts i år. Der er således foretaget optegninger af området hvor bestemmelserne i lokalplan 523 og 577 ikke er overholdt. Forvaltningen har inddelt optegningerne i kategorierne: støttemur på egen grund, støttemur i skel, terræn mellem naboer, terræn mod vej og sti, terræn mod fællesarealer, hegn og bygninger.
Bestyrelsen og forvaltningen har besluttet at samtlige berørte grundejere får besked direkte fra kommunen i løbet af uge 24.
Derudover har bestyrelsen bedt forvaltningen om at præcisere hvordan de berørte grundejere søger dispensation, f.eks. i hvilken grad der forlanges tegninger, skriftlige aftaler med naboer, kontakt/samarbejde med forvaltningen m.v.. Det vil sige tydelige retningslinjer for hvad der forventes af grundejer ifbm. ansøgning om dispensation.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen v/ Jimmi, Kennet, Malcolm, Michael (formand) og Steen (kasserer

Orienteringsskrivelse 21. marts 2017

Kære Medlemmer

Bestyrelsen har besluttet at generalforsamlingen afholdes onsdag den 19. april. Kl. 18.30, sted tilgår ifbm. indkaldelse til generalforsamlingen. Husk at forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Vel mødt.

Ifølge oplysninger fra FORS vil Ågerupvej asfalteres og genetableres i løbet af første halvår 2017.

FORS har endvidere oplyst at anlægsarbejdet som foregår lige nu langs St. Valbyvej placeres der hvor Roskilde kommune har planer om at anlægge en cykelsti, formentlig i år 2018. FORS har påbegyndt det nye spildevandssystem i 2016 og forventer det afsluttet sommeren 2017. Spildevandstrykledningen skal etableres langs Store Valbyvej og videre langs Ågerupvej til Bakkeengen, hvor FORS planlægger at placere ledningen langs vejen på den vestlige side af Bakkeengen op til stien ved Kildemosestien. På den sidste del af strækningen ligger ledningen på matrikel 4dm, som er det grønne område vest for cykelstien. Kloakledningen etableres ved styret underboring langs cykelstien, så gravearbejdet bliver begrænset. Der må dog forventes entreprenørmaskiner på Bakkeengen og på cykelstien ifbm. kloakarbejdet.

Roskilde Kommune har politisk behandlet forholdene omkring stiforbindelserne i vores område for at optage stien, der går gennem den grønne kile fra Ågerupvej og slutter ved Kildemosestien, som offentlig. Se afgørelsen her (http://roskilde.dk/dagsorden-og-referat/moeder/byraadet-21-12-2016-kl-1700) under pkt. 338.

Dette midlertidige skilt er opsat ved T-krydset Bakkeengen/Tofteengen og det har bevirket at færre byggeritransporter er kørt forkert på Tofteengen.

clip_image002

Dog er det stadig et problem med for høj fart på Tofteengen og nu også Bakkeengen og Søengen. Venligst vis hensyn og sænk farten. Bed også jeres håndværkere og gæster om at vise hensyn ved at sænke farten.

Bestyrelsen er sammen med udstykker i gang med at revidere skilteplan for området. Det er specielt hvor stier krydser vejene at der ansøges om, at opsætte advarselsskilte for krydsende cyklister, således billister advares tydeligt om krydsende bløde trafikanter. Det drejser sig om tre stk. overgange.

Bestyrelsen har sammen med rådgivende ingeniør gennemgået asfaltering på veje og vendepladsen samt afvanding fra stier. Der er umiddelbart kritiske punkter som bestyrelsen agter at få udbedret. Bestyrelsen er i tæt dialog med udstykker om at få udbedret fejlene.

Grundejerforeningen har nu overtaget brugsretten over vejene og de grønne områder ved etape 2. Dvs. grundejerforeningen har betalt for vinterberedskab 2016/17 og fra den kommende sæson også græsslåning. Pasning af bede m.m. indtil tinglyst overdragelse af etape 2 til grundejerforeningen, foretages af udstykker. Byggemodning af etape 2 forventes påbegyndt efterår 2017 efter de oplysninger bestyrelsen har fået.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen v/ Jens, Jimmi, Kennet, Michael (formand) og Steen (kasserer)

Orienteringsskrivelse 18. november 2016

Bestyrelsen arbejder lige nu på at få kommunens og politiets tilladelse til at opsætte advarselsskilt med cykelsymbol, samt afmærkning med stort cykelsymbol på asfalt de i alt tre steder hvor fællesvejene krydser stisystemet.  Bestyrelsen ønsker at højne billisters opmærksomhed ved stigennemføringerne over fællesvejene og derved øge trafiksikkerheden for de bløde trafikanter i vores område.

Information om spærring af Ågerupvej og omlægning af busser.

Kære alle

Information om spærring af Ågerupvej øst for Gundsølillevej og omlægning af busser fra den 28/9 til og med 28/10 2016

Første etape af kloakarbejdet på Ågerupvej er snart færdigt og omkørslen nedlægges.
Et nyt gravearbejde påbegyndes på Ågerupvej i ’gamle Ågerup’, dvs. øst for Gundsølillevej.
Bus nr. 358 kommer fra den 28/9-16 til at køre sin normale rute, mens bus nr. 216 bliver omlagt

Biltrafik på stierne

Bestyrelsen har fået henvendelser fra grundejere som gentagne gange har observeret biler på stisystemet trods skiltning. Bestyrelsen har derfor placeret sten ved indgangene til stisystemet. Bestyrelsen gør opmærksom på at det er en midlertidig foranstaltning og bestyrelsen arbejder på en mere permanent løsning.

God sommer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Etape 1 er snart færdig

Etape 1 er snart færdig og forventer at rykke til etape 2 (Åbakken til 19C) den førstkommende fredag eller mandag. Vi er pt. 1 uge foran tidsplanen.

Under etape 2, 3 og 4  etableres mulighed for omkørsel ad Ågeruphøj og Højgårdsvej for køretøjer under 3500 kg.

clip_image001

Med venlig hilsen
Merete Gjelstrup
Projektleder

clip_image002

Fors A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde