Tidsplan for kloakarbejdet på Ågerupvej

I informeres hermed om tidsplanen for kloakarbejdet på Ågerupvej. Jeg håber, at I har mulighed for at lade informationen gå videre til Jeres medlemmer.

Kloakarbejdet starter i uge 20, men gravearbejdet på selve Tofteengen’s grønne område.

Ågerupvej starter først i uge 24.

Ågerupvej spærres for gennemkørsel i uge 24 og forventes åbnet igen for gennemkørsel i uge 44.

Der vil være mulighed for omkørsel  via Ågeruphøj og Højgårdsvej under etape 2, 3 og 4 i uge 28-uge 38

Jeg tager forbehold for ændringer i tidsplanen.

Foreløbig tidsplan for kloakarbejdet på Ågerupvej:

Etape 0 – start uge 20
Etape 1 – start uge 24
Etape 2 – start uge 28
Etape 3 – start uge 33
Etape 4 – start uge 36
Etape 5 – start uge 39

Med venlig hilsen

Merete Gjelstrup
Projektleder
Fors A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde

Information-om-kloakarbejde-og-trafikomlægning-på-Ågerupvej-rev.-3.5
5091_Bilag-1A-Deklarationsplan

Fælles arbejdsdage

Kære alle
DMI lover herligt plantevejr i den kommende weekend – dette er jo herligt når vi sammen skal have plantet en del planter på det grønne fælles areal mellem Tofteengen og Åbakken.
Vi mødes på Tofteengen nr. 9 til morgenmad lørdag kl. 09.00 og søndag kl. 10.00 for dem der har lyst til en bid morgenbrød. Der er tillige frokost begge dage – også i nr. 9.
Hvis du har lyst til at støde til senere er det også helt fint – vi slutter lørdag senest kl. 16.
Så benyt lejligheden og kom forbi og mød din naboer til en hyggelig weekend
– det eneste du skal medbringe er egen spade og godt humør for festudvalget har sørget for noget til både maven og ganen 🙂
Vi ses.

Deltagere i lørdagens fælles arbejdsdag

Kære medlemmer og deltagere i lørdagens fælles arbejdsdag

Først og fremmest mange tak til deltagerne og til festudvalget for den store indsats i både beplantningen og i den store fine service som festudvalget leverede på dagen  😛 – det lover godt for fremtidige fællesaktiviteter, at så mange gerne vil bidrage aktivt til udviklingen af vores fælles forening.

Det lykkedes lørdag via en flot indsats fra de mange fremmødte, at få sat mere end 1.000 planter i jorden  😉 – desværre blev vi ikke helt færdige i weekenden da gravearbejdet fra entreprenøren var forsinket – derfor inviteres alle medlemmer til at møde op på søndag så de sidste ca. 350 planter kan blive sat i jorden da entreprenøren i denne uge vil afslutte gravearbejdet for plantesektion C3 & C4.

Søndag den 2. november kl. 10.00 mødes vi på det grønne område udfor Tofteengen nr. 23 – alle er velkomme til at deltage i beplantningen.

På dagen vil der alene være forplejning i form af øl/vand & tilmelding er ikke nødvendig – men mød endelig op så vi kan få afsluttet beplantningsarbejdet på de grønne områder for i år & medbring venligst spade og trillebør 🙂

Takker på forhånd for jeres opbakning 🙂

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Fælles arbejdsdag/dage 25. & 26. oktober 2014

Kære medlemmer, bestyrelsen inviterer hermed til fælles arbejdsweekend i weekenden 25. & 26. oktober 2014, hvor bestyrelsen håber at rigtig mange medlemmer vil møde op så vi sammen både kan få en god social dag samt en fælles succes i forbindelse med udplantning af planter og træer.

Vi beder derfor om, at interesserede som vil deltage på dagen eller på begge dage inden den 22. september 2014 på mail til groenneomraader@tofteengen.com tilmelder deres deltagelse.

Det er også ok at give et par timer enten lørdag eller søndag – men igen jo flere som melder sig til jo flere penge kan vi spare i ikke at skulle hyre en entreprenør til anlægsopgaven.

På dagen er opgaven alene at plante planter og træer samt opsætte trådhegn ved de enkelte plantegrupper. Det tunge forarbejde vil forlods blive foretage af en entreprenør.

På dagen vil der være forplejning og festudvalget arbejder p.t. på at lave et fælles arrangement i forlængelse af arbejdsindsatsen – men herom senere.

Målet for arbejdsweekenden er i prioriteret rækkefølge – målsætningen vil blive tilrettet når vi kender antallet af deltager til beplantningen:

  1. Anlæg af 3 plantegrupper med Vintereg (plantegruppe Ø1A)
    Anlæg af beplantningsbælte langs Ågerupvej
    Anlæg af 4 plantegrupper langs Bakkeengen’ vestlige side, fra Ågerupvej til Tofteengen(anlæg af 4 plantegrupper med Vintereg langs Ågerupvej foretages særskilt af udstykker)
  1. Anlæg af plantegrupper under sektion C1 & C2 (hvis det kan nås i år)
  1. Anlæg af plantegrupper under sektion C3 & C4 (hvis det kan nås i år)
  1. Plantesektioner Ø1B til Ø3D forventes at blive udført i foråret 2015

Vi håber på jeres opbakning og ser frem til at møde rigtige mange medlemmer til deltagelse i anlæg af vores fælles beplantning på de grønne områder J

Vi vil vende tilbage til deltagerne i arbejdsweekenden med nærmere information efter udløbet af tilmeldingsfristen.

Forsat god sensommer

Bestyrelsen

Grønne områder nyt 7. september 2014

Grønne områder – beplantningsplan, lokalplan 523

Bestyrelsen har efter en langstrakt proces med Roskilde Kommune fået godkendelse af foreningens beplantningsplan for de grønne områder som dækker lokalplan 523.

Udstykker har ved samme lejlighed fået godkendt beplantningsplanen under lokalplan 577 således, at der nu foreligger en samlet godkendt plan for beplantning af de grønne områder under de to førnævnte lokalplaner. Vi kan i den forbindelse oplyse, at der er sammenfald i valget af planter og træer i de to beplantningsplaner.

Men hold da op en proces vi har været igennem … bestyrelsen har haft møder med Roskilde Kommune og udstykker omkring, hvordan og hvorledes en beplantningsplan skal skrues sammen så denne kunne blive godkendt.

Vi har i bestyrelsen fået en rundtur i plantearter og definitionen om Egnskarakteristiske buske og træer og ikke mindst, hvorfor Kommunen ønsker, at tilgodese insekter, fugle- og dyrelivet … men trods alt har sagsbehandlerne hos Roskilde Kommune informeret os om, hvordan opgaven skulle gribes an.

Bestyrelsens udgangspunkt i dialogen med Roskilde Kommune var den beplantningsplan som det tidligere grønne udvalg havde lavet og som tidligere har været indsendt til Roskilde Kommune for godkendelse. Desværre blev denne plan som tidligere nævnt forkastet af Roskilde Kommune da de valgte buske og træer ikke opfyldte kravene til at være Egnskarakteristiske samt at planen ikke indeholdt plantegrupper.

Derfor måtte bestyrelsen tilbage til tegnebrættet med den tilføjelse fra Roskilde Kommune, at en ny plan skulle overholde lokalplan 523 § 8 stk. 2 & 5 samt tilhørende kortbilag nr. 5 & 6 til lokalplan 523.

Bestyrelsen valgte derfor, at drøfte de muligheder som fandtes under Skov og Naturstyrelsens definition af Egnskarakteristiske buske og træer med Roskilde Kommune således, at vi kunne drage nytte af deres viden og ekspertise på området omkring, hvilke træer og buske som skulle indgå i en ny ansøgning. Bestyrelsen har til information valgt ikke at bruge penge på en landskabsarkitekt da rammen fra Kommunen alligevel var meget stram.

Lang historie kort – så er vi endt ud med nedenstående træer og buske som nu indgår i den godkendte beplantningsplan og som vil blive plantet i ”grupper”, hvilket tillige er en forudsætning i lokalplanen. Kortbilag over de enkelte plantegrupper vedlægges ligesom detailoversigt over indholdet i de enkelte plantegrupper vedlægges – vi bemærker, at placeringen af plantegrupperne ikke er mål fastsatte men er angivet for, at angive antallet af plangrupper i hver sektion af de grønne områder og den indbyrdes placering af plantegrupperne indenfor hver sektion.

Endvidere blev vi vejledt i, at når der skal udplantes i grupper, at alle nye busker og træer som sættes i jorden ikke bør have en højde på mere end en meter da meningen med plantegrupper er løbende bortskæring af de buske og træer som ikke vokser tilfredsstillende således, at der sker en løbende udtynding i de enkelte plantegrupper efter behov – dette er til vores eget skøn og fremtidige drift af disse plantegrupper. Endvidere vil denne metode sikre en god rodsætning for de enkelte træer og buske og dermed gode vækstbetingelser. Den enkelte plantegruppe skal dog altid bevare det udtryk og plantevalg som der er ansøgt om og opnået godkendelse til.

Den løbende vedligeholdelse af disse plantegrupper forventer bestyrelsen, at vi ved fælles frivillig indsat på fremtidige arbejdsweekender m.m. sammen kan løse således at driftsudgifterne til disse plantegrupper bliver holdt på et minimalt niveau.

Bestyrelsen har endvidere besluttet, at vi overfor andelsboligforeningerne Åbakken I, II & III vil have at hegnet som skiller vores områder skal være vildtvoksende, tæt og udbrudt da vi ikke ønsker, at grundejerforeningen belastes med fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter til sådant et hegn når et sådant først er anlagt. Vores tilgang er, at vi bruger samme busk som anvendes i beplantningsbæltet mod Ågerupvej i hegnet mod Øst – nemlig Sargent Æble (Malus Sargentii), se vedhæftede beskrivelse af denne busk i fakta ark fra Skov- og Naturstyrelsen. Målet er således at vi mod øst opnår en pæn afslutning af vores grønne område i forhold til de forhold som i dag er kendetegnet langs hele skellet – dette drøftes aktuelt med vores naboer.

Hvordan skal vi så gribe anlæggelsen an? – jo mere arbejdskraft vi selv lægger i at få planen realiseret jo mindre økonomi skal vi bruge til at hyre entreprenører til at løse opgaven for os – så derfor vil vi indbyde alle til fælles plante-arbejdsdag/e en af de kommende dage som vi håber, at alle medlemmer vil bakke op omkring – og husk bare et par timer fra alle vil hjælpe meget og spare foreningen for udgifter til entreprenør J

Alt omkring praktik til den kommende beplantning vender vi tilbage omkring når vi kender antallet af tilmeldinger til ”fælles arbejdsweekend”.

Takker på forhånd for jeres opbakning til vores fælles grønne områder J

Venlig hilsen

Steen, Lotte, Jesper, Lotte og Jonathan

Træer og buske godkendt i vores beplantningsplan under Lokalplan 523:

 -Vinter Eg, Quercus Petraea

-Ribs, Ribes Rubrum

-Fuglekirsebær, Prunus Avium

-Hassel, Corylus Avellana

-Hæg, Prunus Padus

-Rød Kornel, Cornus Sanguinea

-Navr, Acer Campestre

-Sergant æble, Malus Sargentii

-Slåen, Prunus Spinosa

-Tørst, Frangula Alnus

-Mirabel, Pronus Cerasifera

-Weichsel, Prunus Mahleb

Kortskitse
Plantoversigt lokalplan 523
Sargents Æble (Malus Sargentii)

Planlægning af beplantning af grønne områder

Kære medlemmer

Bestyrelsen har taget tænke hatten på vedrørende, hvordan vi opnår:

  • God ”value for money” omkring beplantning af de grønne områder
  • Herunder brug af ”arbejdsweekend” med deltagelse af medlemmerne vs. hyring af entreprenør

Der vil vi høre til om, hvilke husstande som har lyst og interesse i, at deltage i en arbejdsdag eller to i løbet af oktober/november måned i år som en slags her-og-nu ”interessemåling”.

Målet er, at hvis vi er nok som stiller op til en fælles arbejdsdag eller to til efteråret så kan vi som forening spare mange penge og samtidigt få en god fælles social oplevelse omkring vores fælles grønne områder som vi påtænker, skal afsluttes med et arrangement arrangeret af festudvalget.

Derfor beder vi jer sende en mail til groenneomraader@tofteengen.com med oplysninger om, hvor mange voksne som har lyst til at stille op – og gerne inden 1. juli 2014.

Vi vil gerne understrege, at en positiv tilkendegivelse på denne mail på ingen måder forpligter jer på dagen da vi slet ikke er nået til detailplanlægningen endnu.

Bestyrelsen håber på en bred opbakning fra medlemmerne og vi vil vende tilbage med yderligere oplysninger omkring de grønne områder når vi kender antallet af tilbagemeldinger.

Takker på forhånd.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Beplantning af grønne områder & beplantningsplan

Som meddelt i tidligere orienteringsskrivelser og på den ordinære generalforsamling er ansvaret for udvikling af foreningens beplantningsplan for vores grønne områder nu et anliggende for bestyrelsen da grønt udvalg er nedlagt.

Årsagen er, at Roskilde Kommune har afslået den af grønt udvalg udarbejdede og af bestyrelsen indsendte beplantningsplan. Afslaget fra Roskilde Kommune er begrundet i at beplantningsplanen ikke overholder § 8 stk. 5 i lokalplan 523.

Derfor har bestyrelsen drøftet situationen med Roskilde Kommune som har meddelt, at indholdet i paragraffen skal overholdes og at plantevalget i beplantningsplanen tillige skal være i overensstemmelse med Skov og Naturstyrelsens vejledning til ”40 danske træer og buske” som er udgivet i 1989. Se vedhæftede fil.

Bestyrelsen har derfor sat Roskilde Kommune i stævne da vi ønsker, med udgangspunkt i den tidligere fremsendte beplatningsplan, at få tilrettet planen således, at den både lever op til indholdet i lokalplanen således at en endelig godkendelse kan opnås.

Vi kan endvidere oplyse, at den kommende beplantningsplan tillige vil omfatte grønne arealer under lokalplan 577 som skal udvikles af udstykker således, at der er sammenhæng mellem beplantningen for alle grønne områder under lokalplan 523 & 577.

Når vi ved mere omkring den kommende beplantningsplan vil dette selvfølgelig blive kommunikeret.

Det er i øvrigt bestyrelsens mål, at vi går i jorden i efteråret 2014 – men mere herom senere.

Venlig hilsen

Jeres bestyrelse.

40 danske træer og buske

Orienteringsskrivelse Grønt udvalg af 10. november 2013

Dette er en kort orientering til alle grundejere på Tofteengen på baggrund af møde i Grønt udvalg afholdt den 24/10-2013, kl. 19.00 på Ågerup bibliotek. Grundejere som deltog ved mødet var: Kim Andersen, nr. 16, Jonathan Løwert, nr. 9, Steen Frølund, nr. 13, Christian Kjær Ostenfeld, nr. 40, Ole Bindesbøll, nr. 11, Kennet Brian Nikolajsen, nr. 3, Michael Nørremark, nr. 15 og Nadja Moustgaard, nr. 30.

Mødet behandlede en forespørgsel fra grundejerforeningens bestyrelse om, at medvirke til udarbejdelse af beplantningsplan for de grønne områder. Opgaven vedrører beplantningsplan for de tre områder i lokalplan 523, som udvalget har benævnt som område Øst, Vest og Syd. Grønt udvalg ønsker, at en professionelt udarbejdet beplantningsplan skal foreligge inden 21/12-13. Herefter sørger udstykker for indsendelse til kommunen og dennes godkendelse. Grønt udvalgs, og dermed grundejerforeningens, opgave i denne forbindelse, er at komme med konstruktive forslag til beplantningens placering, karakteristik, arter og typer.

Grønt udvalg har fokus på etablering af beplantning, som vedligeholdelsesmæssigt er så billigt som muligt, men selvfølgelig samtidig ser pænt ud. Det er også vigtigt, at beplantningens sammensætning tager hensyn til jordbund og jordfugtighed, overfladeafstrømning, rodnetsudbredelse ift. naboskel. Udvalget har endvidere fokus på, at regler i hegnsloven overholdes og, at beplantningsplanen stemmer overens med §8.5 og §8.8 i lokalplan 523.

Næste udvalgsmøde afholdes den 11/11-13, kl. 19 i mødelokalet på Ågerup Bibliotek, mødet bliver vi måske nødt til at rykke til Gundsølille hallerne, men vi mødes under alle omstændigheder på Biblioteket. Husk, at alle grundejere naturligvis er velkommen til at deltage i mødet. På mødet skal udvalgets forslag til beplantning, dvs. arter og typer, placeres på et kort over de grønne områder. Forslaget, samt den videre behandling af denne, vil blive præsenteret i næste orienteringsskrivelse.

Hold jer munter.

Med venlig hilsen

Grønt udvalg