Generalforsamling 2016

Korrektion til orienteringsskrivelse af 23. december 2015 

Kære medlemmer

Bestyrelsen beklager at dato for generalforsamling bliver flyttet. Generalforsamling finder sted torsdag d. 17/3-16, kl. 18.30, Sognegården, Ågerupvej 34A, 4000 Roskilde.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Fastelavn 2016

Fastelavn er aflyst på grund af manglende tilmelding.

 

clip_image002clip_image004

 

Kom og vær med til FASTELAVN

7. februar 2016 kl. 14

Der vil være tøndeslagning for både børn og voksne.

Sted kommer senere.

Der vil blive serveret kaffe og kage samt øl og sodavand.

S.U. senest den 27. Januar 2016 til festudvalget på mail: festudvalget@tofteengen.com

clip_image006

Orienteringsskrivelse 23. december 2015

Kære Medlemmer

Så har vi oplevet det med – 60 cm sne på Tofteengen den 21. november 2015. Et sådan (forhåbentligt) sjældent vejrfænomen oplevede vi alle som kaotisk, ikke mindst områdets sneberedskab. Der skulle flyttes sne flere steder i området for at kommunens hjemmepleje og madudbringning kunne foretages. Derfor blev snerydningen på Tofteengen forsinket og blev først udført den 22. om eftermiddagen. Bestyrelsen beklager de problemer den manglende snerydning må have forårsaget. Bestyrelsen har bedt entreprenør om at skrabe helt ned til asfalten så vejen bliver bedre fri for sne og is næste gang der falder sne.

Bestyrelsen skal også beklage perioden med manglende lys på stien. Årsagen er IKKE besparelser, men derimod en eller flere tekniske fejl i forbindelse med tilkoblingen af gade- og stibelysning ved etape 2. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at der har været flere problemer med belysningen, og at der jævnligt er besøg af elektriker. Det har desværre være meget svært for elektrikeren at lokalisere kilden til problemet, hvorfor flere besøg har været nødvendige.

Ved de seneste bestyrelsesmøder har der været nævnt flere forhold som vil tjene grundejerforeningens medlemmer bedst muligt. Det drejer sig om flg. forhold:

  1. Pligt til genopretning af foreningens græsrabatter, kantsten, asfalt m.m. Har en grundejer fået leveret varer eller udført anden ydelse hvor foreningens ejendom er beskadiget er det pågældende grundejers ansvarsmæssige pligt at erstatte det ødelagte. Bestyrelsen har heldigvis set flere gode eksempler på dette.
  2. Foreningens arealer er ikke til langtidsopbevaring af byggematerialer, både, campingvogne, m.m. Sørg venligst for at få ryddet de grønne områder, rabatter og parkeringspladser for jeres ting hurtigst muligt. Alle arealer skal være ryddet og evt. genetableret inden den kommende græsslåningssæson.
  3. Indkørsler skal etableres efter følgende retningslinjer vedtaget på generalforsamling den 14. april 2014: http://tofteengen.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Retningslinjer_overkoersler_gangstier.pdf og anmeldes til kommunen.
  4. Opførelse af en garage, carport, udhus, drivhus, overdækket terrasse eller lignende bygning kræver ikke en byggetilladelse eller anmeldelse, hvis det samlede areal af byggeriet (inkl. eksisterende garage, carport, udhus, drivhus, overdækket terrasse eller lignende bygning på grunden)er under 35 m2 i forbindelse med enfamiliehuse. Husk at overholde bestemmelserne i Bygningsreglementet, samt tinglyste servitutter, lokalplaner og byplanvedtægter i det omfang de gælder. Se lovgivning http://bygningsreglementet.dk/br10_04_id236/0/42 og vejledning http://www.byggepjecer.dk/pdf/4740-garager.pdf
  5. Sænk farten – fordi gående, legende, cyklende og kørende gerne vil føle sig tryg på vores veje.

Det er glædeligt at se medlemstallet stige støt og hermed velkommen til nye medlemmer og deres nye flotte huse. I takt med at medlemstallet stiger har bestyrelsen besluttet at investere et mindre beløb årligt i et online regnskabsprogram (ForeningLet) med tilhørende medlemsdatabase hvor medlemmer selv kan vedligeholde deres stramdata (tlf., e-mail adresse, m.m.) og se deres saldo. Derudover kan bestyrelsen håndtere regnskab, budgetter, beskeder og udsendelse af information/opkrævning. Værktøjet har udvidelses-/tilvalgsmuligheder. Der bliver udsendt e-mail mht. bruger id og password.

Bestyrelsen har besluttet at generalforsamlingen afholdes tirsdag den 8. marts. Kl. 18.30. Sted tilgår ifbm. indkaldelse til generalforsamlingen. Husk at forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Vel mødt.

Det var alt for denne gang.

Glædelig jul og godt nytår.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen v/Jonathan, Lotte, Michael, Peter og Steen

 

Betaling af grundejerbidragets 2. rate for 2015

Så er det blevet tid til indbetaling af grundejerbidragets 2. rate for driftsåret 2015.

Som besluttet på den ordinære generalforsamling er bidragssatsen for 2015 bestemt til 1.855 kr. Hver grundejer skal jf. vedtægterne betale 2 x bidrag således, at hver grund for driftåret 2015 i alt skal indbetale 3.710 kr. til foreningen.

Derfor bedes alle grundejere venligst og inden den 1. oktober indbetale 1.855 kr. på
g
rundejerforeningens konto i Jyske Bank 5065-1431137.
Husk at sætte din adresse på indbetalingsfeltet: eks. ”Tofteengen nr. X”

Hilsen kassereren

Plan for arbejdsdag den 26. september 2015

Kære deltagere i arbejdsdagen.

Bestyrelsen ser frem til en god dag med udlægning af barkflis i rengjorte bede, og fjernelse af ukrudt i bede i det omfang ressourcer og vejret tillader det.

Deltagere kan forvente god forplejning i løbet af arbejdsdagen og dagen afsluttes med en velfortjent middag, alt sammen venligst arrangeret af foreningens frivillige festudvalg.

Mødested: Tofteengen 13

Medbring venligst greb, rive, skovl, spade og tøj som passer til udendørs aktivitet og vejret på dagen.

Bestyrelsen har konstateret at flere frivillige har rengjort bede rundt omkring, og det skal her pointeres at ALLE rengjorte bede bliver dækket med barkflis, uafhængigt om bedene ligger øst, vest syd nord for vores område.

Dagens program er som flg.:

Kl. 9.00 Rundstykker, kaffe/te serveres i garagen i nr. 13

Kl. 9.15 Fordeling af arbejdsopgaver mellem de fremmødte

Kl. 9.30 Arbejdet begynder (se beskrivelse herunder)

Kl. 12.00 Frokost serveres i garagen i nr. 13

Kl. 12.30 Arbejdet fortsætter

Kl. 16.30 Arbejdsdagen slutter

Kl. 18.00 Festmiddag serveres i garagen i nr. 13 (for tilmeldte børn og voksne)

Arbejdsbeskrivelse:

Barkflis læsses med maskine på trailere fra vendepladsen ved nr. 13 og 15, udbringes med bil og trailere (2 stk.) ad stier og veje. Fordeles i rengjorte bede i ca. 12 cm lag. Samtidig fjernes ukrudt i bede i videst muligt omfang og affald køres på genbrugspladsen med bil og trailer. Et par buskryddere fjerner visent græs og ukrudt rundt omkring ved hække og de lange bede ud mod Ågerupvej.

Aftenmenu leveret fra smageriet:

Menu1Menu2Til de mindre børn vil der blive serveret lasagne.
Til maden vil der blive serveret øl, vand og vin, drikkevarer herudover medbringes selv.
Dessert surprise ala Lotte Svendsen

Med venlig hilsen
Bestyrelsen v/Jonathan, Lotte, Michael, Peter og Steen

Orienteringsskrivelse 24. august 2015

Kære medlemmer

Bestyrelsen inviterer hermed til fælles arbejdsdag den 26. september 2015, hvor bestyrelsen håber, at rigtig mange medlemmer vil møde op, så vi sammen både kan få en god social dag samt en fælles succes i forbindelse med udlægning af flis i bedene, primært mod vest og syd for vores område.

Bestyrelsen har vurderet at bedene mod vest og syd er prioriteret af hensyn til arbejdsindsats og økonomi, samt at flest frivillige allerede har været i gang med renholdelse af disse. Til næste år vil de udvalgte bede med flis i bunden ikke kræve tilnærmelsesvis den samme arbejdsindsats som i år. Bedene mod øst kan derfor rengøres og bunddækkes med flis til foråret.

Tilmelding til arbejdsdagen og spisning om aftenen skal ske senest den 8. september HER!

På dagen er opgaverne alene at rense de sidste udvalgte bede for ukrudt og udlægge flis. Der er flere frivillige, som har meldt sig til at rengøre flere af bedene mod vest og syd inden arbejdsdagen. Vi skylder disse beboere en stor tak.

På dagen vil der være forplejning morgen, middag og aften (en slags vejfest for alle medlemmer, gratis for dem, som har knoklet hele dagen), alt sammen arrangeret af festudvalget – mere herom senere.

Vores fællesøkonomi håber på jeres opbakning, og ser frem til at møde rigtig mange medlemmer til deltagelse i vores fælles interesse i at vedligeholde de anlagte bede.

Vi vil vende tilbage til deltagerne omkring arbejdsdagen og spisning med nærmere information efter udløbet af tilmeldingsfristen.

God sensommer

Med venlig hilsen
Jonathan, Lotte, Michael, Peter og Steen
Grundejerforeningen Tofteengen

 

Orienteringsskrivelse 8. juni 2015

Pantstiftende vedtægter er nu tinglyst som særlig servitut for samtlige matrikler jf. generalforsamlingsbeslutning af 14. april 2014. Ved ejerskifte og ved enhver udstykning efter denne dato er sælger forpligtet til få denne servitut lyst. Formålet er at den til enhver tid værende ejer af en grund hæfter over for grundejerforeningen for alle tilgodehavender, som grundejerforeningen måtte have vedrørende den pågældende matrikel. For yderligere information se vedtægternes §22 eller kontakt bestyrelsen på bestyrelse@tofteengen.com.
 
1 års gennemgang af veje, anlæg og grønne områder finder sted ultimo august 2015. Bestyrelsen modtager gerne jeres iagttagelser af fejl og mangler på bestyrelse@tofteengen.com. Det vil være en stor hjælp. Tak.
 
Frivillig arbejdsindsats. Tak til alle som deltog i arbejdsdagen søndag den 31/5-15. Vi måtte desværre konstatere, at ukrudtet har overtaget og de træer og buske, som er plantet på de grønne områder, og som foreningens medlemmer har investeret tid og penge i, er på vej til at blive kvalt af ukrudtet. Opgaven med at bekæmpe ukrudt i de nyanlagte bede på de grønne områder er ikke er muligt uden jeres frivillige arbejdsindsats. Bestyrelsen inviterer hermed alle til, på eget initiativ, at friholde et antal bede for ukrudt. Dvs. I vælger selv hvornår I vil luge ukrudt i bedene på de grønne områder. Venligst send bestyrelsen en mail på bestyrelse@tofteengen.com inden den 10/6-15 og tilmeld husstanden det frivillige arbejde med at luge ukrudt i bedene.
Der er ikke for nuværende økonomi til at betale et firma for at holde bedene fri for ukrudt. Konsekvens; hvis ikke der er tilstrækkelig søgning til det frivillige arbejde, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det bliver nødvendigt at vedtage et nyt budget på baggrund af et forhøjet grundejerbidrag. Forhøjelsen andrager minimum kr. 1000 per bidrag (i alt kr. 2000/år). Herefter vil bestyrelsen finde en betalingsløsning for pleje af bedene.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen v/Jonathan, Lotte, Michael, Peter og Steen

Botanisering

Botanisering betyder at gå på opdagelse et bestemt sted for at udvælge planter. Det er lige netop det vi alle bedes udføre i den nærmeste fremtid. Græsslåningen og den økologiske ukrudtsbekæmpelse kan effektiviseres markant hvis alle grundejere sørger for at friholde skråninger, stakit, hække, stengærde m.m. for ukrudt ud mod fællesarealerne. For at græsslåningen og dermed ukrudtsbekæmpelsen kan finde sted effektivt bedes alle grundejere holde et areal fri for græs og ukrudt svarende til 20-30 cm fra egen hæk, stakit, hegn eller stengærde. Det er også for at beskytte jeres hække og hegn mod at blive kvast af græsslåmaskinen.

Diverse skråninger ud mod de grønne områder, stier m.m. hvor græsslåmaskinen ikke kan køre, bedes også holdes fri for frøbærende ukrudt.

Vi kommer til at spare rigtig mange penge ved at græsslåningen på fællesarealerne kan overstås hurtigt og effektivt.

Det koster minimum kr. 17.000 at holde de nyanlagte bede fri for ukrudt per sæson hvis en anlægsgartner skal foretage lugningen. Derfor har bestyrelsen valgt at invitere alle grundejere til arbejdsDAG, den 31/5-15. Vi mødes kl. 9.30 ved Tofteengen 15. Medbring venligst eget hakkejern og evt. rive. Hvis nogen har en mindre fræser som de vil stille rådighed, kan lugningen i bedene ud mod Ågerupvej nemlig foretages lynhurtigt.

Let frokost kl. 12 incl. øl og vand. Vi slutter dagen senest kl. 15. Håber vi ses til en god dag på Tofteengen :-)

Bestyrelsen har konstitueret sig og er i fuld gang med de forskellige sager som dukker op mht. salg af grunde, forestående 1 års gennemgang af veje, tekniske anlæg og grønne områder, henvendelser fra kommunen, opdatering af hjemmeside, overholdelse af budget og meget mere.

Såfremt grundejere har spørgsmål, ideer til forbedringer og/eller sager som skal drøftes på bestyrelsesmøde, venligst send en mail til bestyrelse@tofteengen.com. Tak. Følg i øvrigt med på tofteengen.com, her finder du referater og andre relevante oplysninger.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen v/Jonathan, Lotte, Michael, Peter og Steen

Betaling af grundejerbidragets 1. rate for 2015

Så er det blevet tid til indbetaling af grundejerbidragets 1. rate for driftsåret 2015.

Som besluttet på den ordinære generalforsamling er bidragssatsen for 2015 bestemt til 1.855 kr. Hver grundejer skal jf. vedtægterne betale 2 x bidrag således, at hver grund for driftåret 2015 i alt skal indbetale 3.710 kr. til foreningen.

Derfor bedes alle grundejere venligst og inden den 1. maj indbetale min. 1.855 kr.
g
rundejerforeningens konto i Jyske Bank 5065-1431137.
Husk at sætte din adresse på indbetalingsfeltet: eks. ”Tofteengen nr. X”

Til info forefalder 2. rate 1. oktober 2015.

Hilsen kassereren