Orienteringsskrivelse december 2020

Kære Medlemmer

Vedr. generalforsamling 2020
Grundet den ekstraordinære situation pga. COVID-19 har bestyrelsen været tvunget til at udsætte generalforsamlingen i 2020. Bestyrelsen forsøger med fremlæggelse af denne beretning og regnskabet for 2019 samt et budget for 2020 at imødekomme en del grundejeres forespørgsler til, hvordan foreningen administreres. Bestyrelsen har valgt at fortsætte driften bedst muligt og i nødvendigt omfang på baggrund af 2019- budgettet og de kontrakter der er indgået med entreprenører for pasning af de grønne områder og vintertjeneste. Se bestyrelsens beretning her, foreningens regnskab for 2019 her og budget for 2020 her

Vedr. bestyrelsens virke ifbm. høringsfase for nabolokalplan
Grundejerforeningen deltog i høringsfasen vedr. ny lokalplan 669 for området mellem Bakkeengen og St. Valby. Da forslaget blev kendt, sendte bestyrelsen den 3/2-2020 et høringssvar indeholdende en række bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag. Også en række grundejere i nærområdet indsendte egne indsigelser. Den 27/2-2020 holdt kommunen et velbesøgt borgermøde, hvor bestyrelsen gentog foreningens synspunkter. Også fra andre sider fremkom vægtige indsigelser. Resultatet blev, at antallet af boliger blev nedsat, Bakkeengen blev opgivet som adgangsvej til samtlige boliger under lokalplanen, og bebyggelse blev trukket lidt længere væk fra søen. Desværre blev vores ønsker om nedsættelse at bygningshøjder samt opgivelse af børneinstitution i nordenden af Bakkeengen og med adgangsvej fra denne vej ikke imødekommet. Den endelige lokalplan 669 kan ses på kommunens hjemmeside. For dette område skal der oprettes en ny selvstændig grundejerforening.

Boligselskabet Sjælland (BOSJ) indmeldelse i grundejerforeningen
Det er aftalt med BOSJ at indmeldelse til grundejerforeningen sker i november 2020. Bakkeengen 2-42 er repræsenteret af en afdelingsbestyrelse bestående af BOSJ lejere på Tofteengen. Til gengæld bidrager de almennyttige boliger til grundejerforeningen via et årligt bidrag per boligenhed jf. foreningens takstblad og 44 stemmer ved grundejerforeningens generalforsamling.

Bestyrelsens overvejelser vedr. bidragssats
Bestyrelsen overvejer at nedjustere bidragssats i 2021. Årsagen er at de seneste par års overskud har bevirket at foreningens likviditet har nået et tilfredsstillende niveau ifht. at kunne dække evt. større anlægsudgifter.

Bestyrelsen ser frem til at møde jer ved næstkommende generalforsamling – håber at det bliver snart!!!!!

                             Tilbage er der at ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen v/Jimmi, Michael, og Nils