Orienteringsskrivelse januar 2019

Godt nytår.
 
Bestyrelsen har modtaget nedenstående orientering fra kommunen vedr. cykelsti langs St. Valbyvej, samt invitation til at overvære Boligselskabet Sjællands første spadestik for byggeriet på Bakkeengen. Bestyrelsen vil være repræsenteret ved dette arrangement. http://tofteengen.com/invitation-til-foerste-spadestik/
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Tofteengen
 

Orienteringsskrivelse April 2018

Kære Medlemmer

Bestyrelsen aflyser hermed arbejdsdagen den 5. maj 2018. Bestyrelsen har ikke konstateret opgaver som lader sig udføre billigere og bedre ved arbejdsdagen i forhold til professionel entreprenør som grundejerforeningen har indgået kontrakt med. Bestyrelsen har for nylig indgået en pasningsaftale for alt græsslåning, beskæring, ukrudtsbekæmpelse m.m. for de grønne områder og rabatter. Prisen for aftalen er det samme som foreningen tidligere har betalt for græsslåning alene.

Bestyrelsen er i gang med at arrangere en ny generalforsamling. Foreningen SKAL afholde en generalforsamling. En ny generalforsamling er nødvendig da dirigenten mente at indkaldelsen til generalforsamlingen den 3. april ikke var sket i overenstemmelse med foreningens vedtægter. Referat fra generalforsamlingen er nu tilgængelig på denne hjemmesides ‘Møder og referater’. Bestyrelsen håber på et stort fremmøde ved næste generalforsamling da der er indkommet mange forslag til vedtægtsændringer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Tofteengen

Orienteringsskrivelse Februar 2018

Kære Medlemmer

Bestyrelsen har besluttet at generalforsamlingen afholdes tirsdag den 3. april. Kl. 18.30, Sognegården v/Ågerup Kirke, Ågerupvej 34 A, 4000 Roskilde. Vel mødt

Bestyrelsen bekendtgør hermed at arbejdsdage for 2018
afholdes den 5. maj og den 6. oktober.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Tofteengen

Orienteringsskrivelse December 2017

Der er problemer med manglende lys fra gadelamper samt fra pullerter langs stierne. Gadelamperne på Tofteengen etape 1 og 2 samt pullertlamper langs stierne er efterhånden 4 år gamle. Brændetiden for lyskilderne er op til 20.000 timer, og det er det vi ser konsekvenserne af nu. Der er desværre lang ventetid på at få elektriker til at skifte lyskilder i lamperne, og på grund af denne situation, har bestyrelsen undtagelsesvis valgt at foretage udskiftningen af lyskilderne i pullertlamperne langs stierne på egen hånd. For Tofteengen etape 3, Søeengen og Bakkeengen er det udstykker som indtil videre står for vedligehold og reparation af samtlige lamper.

Grundejerforeningens bestyrelse har valgt, at tilbyde grundejere betaling af grundejerforeningsbidrag via betalingsservice (Tilmeld HER). Alle grundejere har modtaget e-mail vedr. tilmelding til betalingsservice. Kontakt venligst bestyrelsen via bestyrelsen@toftenengen.com i tilfælde af fejl eller mangler ifbm. betalingsservice.

Roskilde kommune har ved beslutning på byrådsmøde (http://roskilde.dk/dagsorden-og-referat/moeder/byraadet-21-12-2016-kl-1700) vedtaget optagelse af hovedstien, som er anlagt mellem Ågerupvej og Kildemosestien som offentlig. Det betyder at kommunen har overtaget drift og vedligeholdelse af denne sti inklusiv drift af vejbelysning og vintervedligeholdelse. Bestyrelsen forestår alene vintervedligeholdelse af boligveje. Den nye vintervedligeholdelsesplan har bestyrelsen haft i udbud og ny entreprenør er valgt.

Bestyrelsen vil gerne benytte denne lejlighed til at ønske alle grundejere og deres familier en glædelig jul og godt nytår.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Tofteengen

Orienteringsskrivelse 14. juni 2017

Kære medlemmer

Bestyrelsen er blevet gjort bekendt med at grundejere på udstykningens nyeste etape ikke er informeret om tidsplanen for etablering af kantsten, gadebelysning og parkeringspladser. Tidsplanen er som følgende:

Opsætning af mandskabsskure, 7. juni 2017
Opgravning til kantsten, 8.-23. juni 2017
Sætning af kantsten, 13.-30. juni 2017
Opsætning af gadelamper, 19.-23. juni 2017
P pladser med græsarmering, 27. juni – 5 juli 2017
Muld i rabatter og græssåning, 1.-10. juli 2017
Asfalt kantfyldning, 26. juni – 4 juli 2017
Asfalt slidlag, 10.-12. juli 2017

Husk venligst at I som grundejere selv skal sørge for oprydning af jeres byggematerialer, jordbunker og andet affald placeret i rabatter, på parkeringspladser og på de grønne områder. Det gælder selvfølgelig for grundejere på hele Tofteengen, Bakkeengen og Søengen. Har man som grundejere udøvet skade på græs, rabat, kantsten, lamper m.m. som tilhører grundejerforeningen er det pågældende grundejers pligt at udbedre skaderne og oplyse bestyrelsen om udbedringens varighed og indhold via e-mail. Tak.

Husk også at indkørsler skal etableres efter følgende retningslinjer vedtaget på generalforsamling den 14. april 2014:http://tofteengen.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Retningslinjer_overkoersler_gangstier.pdf og anmeldes til kommunen.

Ved generalforsamlingen den 19. april 2017 blev det indstillet at bestyrelsen skulle kontakte kommunen ifbm. uoverensstemmelser mellem terrænreguleringer på udstykningen og lokalplanerne. Repræsentanter fra bestyrelsen har afholdt møde med Miljø og Byggesag den 9. juni 2017.
Forvaltningen har foretaget syn af området dels i juni 2015 og senest to gange i marts i år. Der er således foretaget optegninger af området hvor bestemmelserne i lokalplan 523 og 577 ikke er overholdt. Forvaltningen har inddelt optegningerne i kategorierne: støttemur på egen grund, støttemur i skel, terræn mellem naboer, terræn mod vej og sti, terræn mod fællesarealer, hegn og bygninger.
Bestyrelsen og forvaltningen har besluttet at samtlige berørte grundejere får besked direkte fra kommunen i løbet af uge 24.
Derudover har bestyrelsen bedt forvaltningen om at præcisere hvordan de berørte grundejere søger dispensation, f.eks. i hvilken grad der forlanges tegninger, skriftlige aftaler med naboer, kontakt/samarbejde med forvaltningen m.v.. Det vil sige tydelige retningslinjer for hvad der forventes af grundejer ifbm. ansøgning om dispensation.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen v/ Jimmi, Kennet, Malcolm, Michael (formand) og Steen (kasserer