Orienteringsskrivelse 14. juni 2017

Kære medlemmer

Bestyrelsen er blevet gjort bekendt med at grundejere på udstykningens nyeste etape ikke er informeret om tidsplanen for etablering af kantsten, gadebelysning og parkeringspladser. Tidsplanen er som følgende:

Opsætning af mandskabsskure, 7. juni 2017
Opgravning til kantsten, 8.-23. juni 2017
Sætning af kantsten, 13.-30. juni 2017
Opsætning af gadelamper, 19.-23. juni 2017
P pladser med græsarmering, 27. juni – 5 juli 2017
Muld i rabatter og græssåning, 1.-10. juli 2017
Asfalt kantfyldning, 26. juni – 4 juli 2017
Asfalt slidlag, 10.-12. juli 2017

Husk venligst at I som grundejere selv skal sørge for oprydning af jeres byggematerialer, jordbunker og andet affald placeret i rabatter, på parkeringspladser og på de grønne områder. Det gælder selvfølgelig for grundejere på hele Tofteengen, Bakkeengen og Søengen. Har man som grundejere udøvet skade på græs, rabat, kantsten, lamper m.m. som tilhører grundejerforeningen er det pågældende grundejers pligt at udbedre skaderne og oplyse bestyrelsen om udbedringens varighed og indhold via e-mail. Tak.

Husk også at indkørsler skal etableres efter følgende retningslinjer vedtaget på generalforsamling den 14. april 2014:http://tofteengen.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Retningslinjer_overkoersler_gangstier.pdf og anmeldes til kommunen.

Ved generalforsamlingen den 19. april 2017 blev det indstillet at bestyrelsen skulle kontakte kommunen ifbm. uoverensstemmelser mellem terrænreguleringer på udstykningen og lokalplanerne. Repræsentanter fra bestyrelsen har afholdt møde med Miljø og Byggesag den 9. juni 2017.
Forvaltningen har foretaget syn af området dels i juni 2015 og senest to gange i marts i år. Der er således foretaget optegninger af området hvor bestemmelserne i lokalplan 523 og 577 ikke er overholdt. Forvaltningen har inddelt optegningerne i kategorierne: støttemur på egen grund, støttemur i skel, terræn mellem naboer, terræn mod vej og sti, terræn mod fællesarealer, hegn og bygninger.
Bestyrelsen og forvaltningen har besluttet at samtlige berørte grundejere får besked direkte fra kommunen i løbet af uge 24.
Derudover har bestyrelsen bedt forvaltningen om at præcisere hvordan de berørte grundejere søger dispensation, f.eks. i hvilken grad der forlanges tegninger, skriftlige aftaler med naboer, kontakt/samarbejde med forvaltningen m.v.. Det vil sige tydelige retningslinjer for hvad der forventes af grundejer ifbm. ansøgning om dispensation.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen v/ Jimmi, Kennet, Malcolm, Michael (formand) og Steen (kasserer