Naboskrivelse til Åbakken af 20. december 2013

Kære kommende naboer

Vi skriver til jer da tiden er kommet for, at vi nu bliver formelle naboer og derfor har vi husstandsomdelt denne skrivelse for at give vores kommende naboer et indblik i, hvad vi arbejder for.

Samtidigt vil vi benytte lejligheden til at ønske jer alle en glædelig jul og godt nytår.

Hvem er Grundejerforeningen Tofteengen? Grundejerforeningen Tofteengen er en forening af grundejere og som dækker arealet mellem Ågerup og Store Valby på nordsiden af Ågerupvej og vores opgave som forening er at eje og drive privat fælles veje, fælles stier samt grønne fælles arealer. Vi er nu i sidste fase med vores udstykkere om bl.a. at få overdraget det grønne område som adskiller bebyggelsen i Åbakken mod øst og bebyggelsen på Tofteengen mod vest. Vi overtager i år ca. halvdelen af det grønne areal som deler bebyggelserne – fra Ågerupvej i syd til Kildemosestien i Nord. Grundejerforeningen er i den forbindelse ved at udarbejde en beplantningsplan for arealet således, at det grønne område fremadrettet bliver et grønt fællesareal som alle har mulighed for at benytte til gåture. Vi vil hermed byde beboerne fra Åbakken velkommen til at benytte arealet til gåture.

Vi har til stor glæde i bestyrelsen konstateret, at flere beboere på Tofteengen – herunder mange børn – har knyttet lokale tætte bånd med beboere i bl.a. Åbakken således, at der allerede nu er god gang i naborelationerne mellem bebyggelserne. Desværre kan vi også konstatere, at der i dag ikke længere er kollektive adgange gennem Åbakken til de grønne arealer som adskiller bebyggelserne på Åbakken og Tofteengen. Disse kollektive adgangsstier er i dag ikke længere eksisterende da disse enten er tilgroet eller fysisk blevet spærret med det resultat at især børn for, at kunne besøge hinanden nu enten må via cykelstien (Kildemosestien) eller den meget trafikerede Ågerupvej for at besøge hinanden. Hvilket vi fra flere kilder i både Åbakken og hos os selv ikke finder hensigtsmæssigt. Vi beder derfor på Tofteengens vegne om, at I beboere sammen med jeres Andelsforeninger på Åbakken hurtigst muligt får etableret kollektive adgangsveje gennem Åbakken på steder hvor der i forvejen er fællesarealer. Kun derved kan færdsel mellem bebyggelserne komme til at ske trygt og sikkert via førnævnte fællesareal som bliver færdiganlagt i løbet af foråret 2014.

Af hensyn til vores planlægning af den kommende beplantning af det grønne fællesareal beder vi venligst om, at der hurtigt bliver givet et tilsagn om, hvor disse kollektive adgangsvej fysisk kan blive etableret således, at vi kan indarbejde dette i vores videre planlægning med det grønne fællesareal til glæde for kollektivet og vores fælles naboskabs udfoldelse.

Vi ser i øvrigt frem til at få et godt naboskab og står naturligvis til rådighed såfremt nærværende skrivelse måtte give anledning til spørgsmål eller kommentarer.

Vi ser frem til at høre nærmere.

Fortsat god vinter J

Venlig hilsen

Bestyrelsen for grundejerforeningen Tofteengen

bestyrelse@tofteengen.com